Pr駀ñtåtíøñ

portrait_mini

Description du blog  :ßøñjøµr €t ßí€ñv€ñµ€ µ P奧 Ѐ§ Rêv€§ ßl€µ§ !

J'åí ¢réé ¢€ ßløg Þøµr vøµ§ fåír€ Þårtåg€r tøµt ¢€ qµ€ j'åím€...
Vøµ§ trøµv€r€ž tøµt Þøµr M$Ñ, Þøµr lå dé¢øråtíøñ d€ vøtr€ ßløg øµ §ít€, d€§ Gíf§, d€§ ímåg€§ §¢íñtíllåñt€§ €t åñím逧, d€§ å§tµ¢€§, d€§ Vídéø§, d€ lå Mµ§íqµ€, d€§ j€µ¤, d€§ Géñéråt€µr§, d€§ t€§t§, d€§ ¢øñ¢øµr§, d€§ r€¢€tt€§ €t þí€ñ Þlµ§ €ñ¢ør€...


J€ vøµ§ §øµhåít€ µñ€ ågréåþl€ ví§ít€ dåñ§ møñ Ùñív€r§ !Pseudo de l'auteur  :

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Métier  :

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Passions  :

R€¢h€r¢h€
 

Ѐrñí€r§ årtí¢l€§